Excercise 1


Listen - repeat - read - remember

สวัสดี ชื่อของฉันคือ ปล้น
sà-wàt-dee · chêu kŏng chån keu · bplôn
Hello, my name is Rob
ชื่อ ของคุณคืออะไร โปรด
chêu · kŏng kun keu a-rai · bpròht
What is your name please
ชื่อของฉันคือ ลิง
chêu kŏng chån keu · ling
My name is Ling
ยินดีที่ได้พบ คุณ หลิง
yin dee têe dâai póp · kun · lĭng
Nice to meet you, Ling
ที่คุณทำ อยู่ เป็นเวลานาน
têe kun tam · yòo · bpen way-laa naan
Do you stay long time
 
เพียงหนึ่งสัปดาห์
piang nèung sàp-daa
only one week
คุณชอบที่ประเทศไทยได้หรือไม่
kun chôp têe bprà-tâyt tai dâai rĔu mâi
Do you like Thailand?
ไม่มี ฉันรักมัน
mâi mee · chån · rák · man
no, I love it
ฉันไม่เข้าใจ
chån · mâi · kâo jai
I don't understand
ฉันเข้าใจ
chån · kâo jai
I understand
ท่านเข้าใจไหม?
tâan · kâo jai · måi
do you understand?
 
 
คุณไปไหน
kun bpai nåi
where do you go?
ฉันไป กินอะไร
chån bpai · kin a-rai
I go eat something
ฉันรู้สึก หิวมาก
chån róo sèuk · hĭw mâak
I feel very hungry
คุณกำลังหิว
kun kam-lang hĭw
Are you hungry?
สิ่งที่เวลา มันคืออะไร
sìng têe way-laa man-keu-a-rai
what time is it?
 
คุณต้องการ ที่จะไป รับประทานอาหารกับฉัน
kun dtông kaan têe jà bpai · ráp bprà-taan aa-håan kàp chån
do you want to go eat with me?
ใช่ ฉันต้องการ
châi · chån dtông kaan
yes I would like
สิ่งที่คุณต้องการ ที่จะกิน
sìng têe kun dtông kaan têe jà gin
what you want to eat?
ฉันชอบที่จะ กิน กุ้งก้ามกราม
chån chôp têe jà · kin · kûng kâam kraam
I like to eat lobster
ฉันต้องการที่จะ กินพิซซ่า
chån dtông gaan têe jà · kin pít-sâa
I want to eat pizza


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links