Face and Communication


Listen - repeat - read - remember

ฉัน ยิ้ม
chån · yím
I smile
ฉัน หัวเราะ
chån · hŭa rór
I laugh
ฉันพูดคุย
chån pôot kui
I talk
ผมร้องเพลง
pŏm róng playng
I sing
ผม คลิป จมูก
pŏm · klíp · jà-mòok
I clip the nose
ฉันเปิด ตาของฉัน อย่างกว้างขวาง
chån bpèrt · dtaa-kŏr ง chån · yàang gwâang kwåang
I open my eyes widely
 
ผม เห็นกับตา ของฉัน
pŏm · hĔn gàp dtaa · kŏng chån
I see with my eyes
ฉันได้ยิน กับ หูของฉัน
chån dâai yin gàp hŏo kŏng chån
I hear with my ears
ฉันกิน ด้วยปาก ของฉัน
chån gin · dûay bpàak · kŏng chån
I eat with my mouth
ผม ได้กลิ่น ด้วย จมูกของฉัน
pŏm · dâai glìn · dûay · jà-mòok kŏng chån
I smell with my nose
ผม โกนหนวด เคราของฉัน
pŏm · gohn nùat · krao kŏng chån
I shave my beard
 
 
ผม เป็นสีน้ำตาล
pŏm · bpen sĔe nám-dtaan
my hair is brown
ริมฝีปากของฉัน จะเป็นสีแดง
rim fĔe bpàak kŏng chån · jà bpen sĔe daeng
my lips are red
ฉันมีตา สีน้ำตาล
chån mee dtaa · sĔe nám-dtaan
I have brown eyes
ฉันร้องไห้ น้ำตา
chån róng hâi · nám dtaa
I cry tears
ผม ทำขึ้น
pŏm · tam kêun
I make up
 
ฉันมีอาการปวดหัว
chån mee aa-gaan bpùat hŭa
I have a headache
ฉันไม่สามารถดู ดี ได้ด้วยตาเปล่า
chån mâi såa-mâat doo · dee · dâai dûay dtaa bplào
I can not see well without glasses
จมูกของฉัน เป็น อุดอู้
jà-mòok kŏng chån · bpen · ùt ôo
my nose is stuffy
ปากของฉัน จะแห้ง
bpàak kŏng chån · jà hâeng
My mouth is dry
หวี ผม ตัวเอง
wĔe · pŏm · dtua ayng
I comb myself


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links