House


Listen - repeat - read - remember

บ้าน
bâan
the house
 
ประตูที่
bprà-dtoo têe
the door
หน้าต่าง
nâa dtàang
window
ห้องครัว
hông krua
kitchen
ห้องนั่งเล่น
hông nâng lên
the living
ห้องรับประทานอาหาร
hông ráp bprà-taan aa-håan
the dining room
สุขา
sù-kåa
toilet
 
นอนห้องพัก
non hông pák
sleeping room
ห้องน้ำ
hông náam
the bathroom
ห้องใต้หลังคา
hông dtâi lång-kaa
the attic
หลังคา
lång kaa
Roof
บันได
ban-dai
the staircase
 
โรงรถ
rohng rót
garage
ห้องใต้ดิน
hông dtâi din
the cellar
 
 
ตาราง
dtaa-raang
table
ที่นั่ง
têe nâng
seats
เก้าอี้
kâo-êe
chair
ที่นอน
têe non
the couch
คณะรัฐมนตรี
ká-ná rát-tà-mon-dtree
cabinet
ทีวี
tee wee
TV
 
พัดลม
pát lom
bed
เตียง
dtiang
dresser
โต๊ะทำกับข้าว
dtó tam kàp kâao
sink
จม
jom
bath
อ่างอาบน้ำ
àang àap náam
fan
กระจก
krà-jòk
the mirror
เครื่องปรับอากาศ
krêuang bpràp-aa-gàat
aircondition


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links