Hygiene

Listen - repeat - read - remember

สุขภาพ
sùk-kà-pâap
Hygiene
 
ห้องน้ำ
hông náam
the bathroom
จม
jom
sink
สบู่
sà-bòo
soap
ฝักบัว
fàk bua
shower
อ่างอาบน้ำ
àang àap náam
bath
 
แชมพูสระผม
chaem poo sà pŏm
shampoo
ผ้าขนหนู
pâa kŏn nŏo
towel
แปรงสีฟัน
bpraeng sĔe fan
a toothbrush
ยาสีฟัน
yaa sĔe fan
toothpaste
 
ที่เป่าผมเครื่องเป่าผม
têe bpào pŏm krêuang bpào pŏm
hair dryer
ผ้าเช็ดหน้า
pâa chét-nâa
a handkerchief
หวี
wĔe
a comb
แปรง
bpraeng
brush
ตัด เล็บ
dtàt · lép
nail cutters
 
 
 
ฉัน แปรงฟัน ของฉัน
chån · bpraeng fan · kŏng chån
I brush my teeth
ฉัน อาบน้ำ
chån · àap náam
I'm taking a shower
อาบน้ำ ที่เป็นอิสระ
àap náam têe bpen ìt-sà-rà
the bath is free
ผม แห้งด้วยผ้าขนหนู
pŏm · hâeng dûay pâa kŏn nŏo
I dry myself with the towel
ฉัน สระผม ด้วย แชมพู อ่อน
chån · sà pŏm · dûay · chaem poo · òn
I wash my hair with mild shampoo
 
ผม เป่า จมูกของฉัน
pŏm · bpào · jà-mòok kŏng chån
I blow my nose
หวี ผม
wĔe · pŏm
I comb my hair
ผ้าเช็ดหน้า สีขาว
pâa chét-nâa · sĔe kåao
a white handkerchief
ฟันของฉัน จะต้องสะอาด
fan kŏng chån · jà dtông sà-àat
my teeth are clean
เขา มือของเขา ล้าง ด้วยสบู่
kåo · meu kŏng kåo · láang · dûay sà-bòo
he washes his hands with soap


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links