Opposites


Listen - repeat - read - remember

ยิ่งใหญ่ 
yîng yài
great
เล็ก 
lék
small
 
กว้าง 
gwâang
wide
แคบ 
kâep
narrow
 
ขึ้น 
kêun
more
น้อยลง 
nói long
less
 
แพง 
paeng
expensive
ถูก 
tòok
cheap
 
ว่างเปล่า 
wâang bplào
empty
เต็ม 
dtem
full
 
ซื้อ 
séu
buy
การขาย 
gaan kăai
sale
 
สกปรก 
sòk-gà-bpròk
dirty
สะอาด 
sà-àat
clean
 
 
แก้ว ที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ 
gâew têe wâang bplào kà-nàat yài
a large empty glass
ฉัน ซื้อ ผลไม้ค่อน ข้างแพง 
chăn séu pŏn-lá-máai kôn kâang paeng
I buy rather expensive fruit
เรา จ่ายค่าเช่า ที่ มาก เกินไป 
rao jàai kâa châo têe mâak gern bpai
we pay too much rent
ฉัน เต็ม ไป อาบน้ำ ด้วย น้ำร้อน 
chăn dtem bpai àap náam dûay nám rón
I filled the bath with hot water
 
เตียง มี ขนาดใหญ่ และ กว้าง มาก 
dtiang mee kà-nàat yài láe gwâang mâak
the bed is big and very wide
ฉัน ต้องการ นมน้อย ลง และ น้ำตาล มากขึ้น 
chăn dtông gaan nom nói long láe nám dtaan mâak kêun
I want less milk and more sugar
เชอร์รี่เล็กๆ ใน ต้นไม้ขนาดใหญ่ 
cher-rêe lék lék nai dtôn máai kà-nàat yài
small cherries in a large tree
ผม คืนเงิน ให้ ท่าน 3 € 
pŏm keun ngern hâi tâan săam €
I refund you 3 euros


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links