Persons


Listen - repeat - read - remember

บุคคลที่
bùk-kon têe
Persons
ฉัน
chån
I
ผม
pŏm
I (man)
ฉัน
chån
I (woman)
คุณ
kun
you
เขา
kåo
he/she
เรา
rao
we
คุณ
kun
you
พวกเขา
pûak kåo
them
 
หญิงสาว
yĭng såao
the girl
เด็กชาย
dèk chaai
the boy
ผู้หญิง
pôo yĭng
the lady
ชายคนนั้น
chaai kon nán
the man
พี่สาวของ
chaai kon nán
the sister
บราเดอร์
braa-dêr
the brother
บิดา
bì-daa
the father
แม่ของ
mâe kŏng
the mother
 
 
ผม ขับรถ
pŏm · kàp rót
I drive a car
คุณ ดื่มมาก
kun · dèum mâak
you drink a lot
ฉัน ไปในวันหยุด
chån · bpai nai wan yùt
I'm going on vacation
คุณ ร้องเพลง
kun · róng playng
you sing
เขา นอนหลับ
kåo · non làp
he sleeps
 
เธอ เขียนจดหมาย
ter · kĭan jòt måai
she write a letter
ผม ขนาดเล็ก
pŏm · kà-nàat lék
I am small
คุณมีความ สูง
kun mee-kwaam sŏong
you are tall
ผู้หญิง ที่มีความสวยงาม
pôo yĭng têe mee kwaam sŭay ngaam
the lady is beautiful
ผู้หญิง ที่มีความสวยงาม
sà-wàt-dee · kon
hello sir
หญิงสาวที่ เป็นเด็ก
yĭng såao têe bpen-dèk
the girl is young
เด็กเหนื่อย
dèk nèuay
the boy is tired


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links