Shops


Listen - repeat - read - remember

ร้านเบเกอรี่ 
ráan-bay-ger-rêe
bakery
ร้านค้า ร้าน ขาย เนื้อ 
ráan káa ráan kăai néua
butcher's shop 
ร้านอาหารขนาดเล็ก 
ráan aa-hăan kà-nàat lék
bistro
ร้านขายหนังสือ พิมพ์ 
ráan kăai năng-sĕu pim
newspaper shop
ร้านขายหนังสือ 
ráan kăai năng-sĕu
bookshop
ที่ทำการ ไปรษณีย์ 
têe tam gaan bprai-sà-nee
post office
ธนาคาร 
tá-naa-kaan
bank
ร้านขายยา 
ráan kăai yaa
pharmacy
ร้านค้า คืน 
ráan káa keun
night shop
ตลาด 
dtà-làat
market
สแน็ค บาร์ 
sà-nàek baa
snack bar
ร้านอาหาร 
ráan aa-hăan
restaurant
ห้างสรรพสินค้า 
hâang sàp sĭn káa
department store 
ร้านขายของชำ 
ráan kăai kŏng cham
grocery store
ช่างทำผม 
châang tam pŏm
hairdresser
 
 
ฉัน ซื้อ ผัก ที่ ร้านขายของชำ 
chăn séu pàk têe ráan kăai kŏng cham
I buy vegetables at the grocery store
ผม ส่ง จดหมาย ใน ที่ทำการ ไปรษณีย์ 
pŏm sòng jòt măai nai têe tam gaan bprai-sà-nee
I mailed a letter in the postoffice
ผม ซื้อ ถุงยาง อนามัย ที่ ร้านขายยา 
pŏm séu tŭng yaang a-naa-mai têe ráan kăai yaa
I buy condoms at the pharmacy
 
ร้านเบเกอรี่   ขนมปัง   ขาย   
ráan-bay-ger-rêe  kà-nŏm bpang  kăai  
The bakery sells bread
ฉัน ดื่ม กาแฟ ที่ ร้าน อาหาร 
chăn dèum gaa-fae têe ráan aa hăan
I drink coffee at the bistro
ร้าน ขาย เนื้อ ขาย เนื้อสัตว์ 
ráan kăai néua kăai néua sàt
a butcher shop sells meat


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links