Feeling Sick


Listen - repeat - read - remember

ฉัน ป่วย 
chăn bpùay
I'm sick
ผม ไม่ได้ รู้ สึกดี 
pŏm mâi dâai róo sèuk dee
I am not feeling well
ฉัน มี อาการ ปวดหัว 
chăn mee aa-gaan bpùat hŭa
I have a headache
ฉัน มี อาการเจ็บ ฟัน 
chăn mee aa-gaan jèp fan
I have a sore tooth
ท้อง ของ ฉัน เจ็บ 
tóng kŏng chăn jèp
my belly hurt me
 
ฉัน มี อาการ ไข้ 
chăn mee aa-gaan kâi
I have a fever
ฉัน ต้องการ ที่จะ อาเจียน 
chăn dtông gaan têe jà aa jian
I want to vomit
ฉัน มี ปวดท้อง 
chăn mee bpùat tóng
I have stomach cramps
ฉัน มี อาการ เป็นหวัด 
chăn mee aa-gaan bpen wàt
I have a cold
ฉัน ต้องการ ไปพบ แพทย์ 
chăn dtông gaan bpai póp pâet
I want to go to the doctor
 
 
ผม รู้สึก ว่า ผม มี เลือด ออก ที่ หัวเข่า 
pŏm róo sèuk wâa pŏm mee lêuat òk têe hŭa kào
I felt, I'm bleeding on the knee
มัน เย็น ฉัน ได้รับ หนาวสั่น 
man yen chăn dâai ráp năao sàn
it's cold, I get chills
ฉัน เขย่า บน ขา ของ ฉัน 
chăn kà-yào bon kăa kŏng chăn
I shake on my legs
ฉัน ไม่สามารถ กลืน 
chăn mâi săa-mâat gleun
I can not swallow
 
คุณ ไม่รู้ สึกเจ็บ ปวด ที่ 
kun mâi róo sèuk jèp bpùat têe
where do you feel pain ?
ที่ คุณ ต้องการ ยา หรือไม่ 
têe kun dtông gaan yaa rĕu mâi
you want a medicine ?
แอสไพรินโปรด 
áet-pai-rin bpròht
an aspirin please
ที่ ฉัน สามารถ หา ร้านขายยา ใช่หรือ ไม่ 
têe chăn săa-mâat hăa ráan kăai yaa châi rĕu mâi
where can I find a pharmacy ?


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links