Thai Food


Listen - repeat - read - remember

ข้าว คลุก กะปิ 
kâao klúk gà-bpì
frie rice dish made with dried
ข้าวมัน ไก่ 
kâao man gài
Chicken rice
ข้าวหมูกรอบ หมูแดง 
kâao mŏo gròp mŏo daeng
red roast pork
ข้าวหน้า เป็ด 
kâao nâa bpèt
Roast duck on plain rice
ข้าวเหนียว 
kâao nĭeow
sticky rice
ข้าวผัด 
kâao pàt
Thai fried rice
 
ขนมจีน น้ำ ยา 
kà-nŏm jeen nám yaa
Thai noodles nam ya
ราดหน้า 
râat nâa
Wide rice noodles in gravy
ผัดไทย 
pàt tai
Noodles pad Thai
หมี่กรอบ 
mèe gròp
Crispy fried noodles
จิ้ม จุ่ม 
jîm jùm
Chim chum
ปลา นิลทอด สมุนไพร 
bplaa nin tôt sà-mŭn prai
Deep-fried fish
 
 
แกงเขียวหวาน 
gaeng kĭeow wăan
Thai green chicken curry and roti
แกงเผ็ด เป็ดย่าง 
gaeng pèt bpèt yâang
Red curry with roast duck
แกงส้ม 
gaeng sôm
Thai curry/soup with fish
ต้มข่า ไก่ 
dtôm-kàa gài
Coconut soup with chicken
ต้มยำ 
dtôm yam
Tom yum soup
ต้มจืด 
dtôm jèut
Clear vegetable soup
 
ส้มตำ 
sôm dtam
Papaya salad
ไก่ ผัด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
gài pàt mét má-mûang hĭm-má-paan
Chicken with cashewnuts
แหนม คลุก 
năem klúk
fermented pork skin mixed with sticky rice
ตำ ผลไม้ รวม 
dtam pŏn-lá-máai ruam
Spicy mixed dishes salad
ยำ เนื้อย่าง 
yam néua yâang
Grilled beef salad


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links