Transportation


Listen - repeat - read - remember

รถ
rót
car
รถจักรยานยนต์
rót jàk
Motorcycle
สกู๊ตเตอร์
sà-góot-dtêr
scooter
รถจักรยาน
rót jàk yaan
bicycle
รถตุ๊กตุ๊ก
rót dtúk-dtúk
a tuk tuk
รถบัส
rót bàt
a bus
 
รถไฟ
rót fai
a train
เครื่องบิน
krêuang bin
an airplane
สถานีรถไฟฟ้า
sà-tåa-nee rót fai fáa
the skytrain
รถไฟฟ้าใต้ดิน
rót fai-fáa dtâi din
the MRT
รถแท็กซี่
rót táek-sêe
taxi
สถานีขนส่ง เอกมัย
sà-tåa-nee kŏn sòng àyk-gà-mai
bus station Ekkamai
 
 
ผม เดินทางโดยเครื่องบิน
pŏm · dern taang doi krêuang bin
I travel by plane
ผม เดินทางโดยรถยนต์
pŏm · dern taang doi rót yon
I travel by car
ผม ขึ้นรถบัส
pŏm · kêun rót bàt
I take the bus
ฉันไป เชียงใหม่ โดยรถไฟ
chån bpai · chiang-mài doi rót fai
I go to Chiang Mai by train
 
โดย รถไฟฟ้า ฉันเดินทาง ได้เร็วขึ้น
doi rót fai-fáa · chån dern taang dâai reo kêun
by skytrain I travel faster
รถแท็กซี่ มีราคาแพงเกินไป
rót táek-sêe · mee raa-kaa paeng gern bpai
the tuktuk is too expensive
ผมชอบ ที่จะขี่จักรยาน
pŏm chôp têe jà kèe jàk-grà-yaan
I like to ride a bike
ฉัน เช่ารถ ในพัทยา
chån · châo rót · nai pát-tá-yaa
I rent a car in Pattaya


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links