Verbs Part 1


Listen - repeat - read - remember

การรับประทานอาหาร
kaan ráp bprà-taan aa håan
eating
การดื่ม
kaan dèum
drinking
ช้อปปิ้ง
chóp-bpîng
shopping
การจ่ายเงิน
kaan jàai ngern
paying
 
ฉันกิน ข้าว
chån gin · kâao
I eat rice
คุณดื่ม โค้ก
kun dèum kóhk
you drink a coke
เรา ไปช้อปปิ้ง
rao bpai chóp-bpîng
We go shopping
ผม จ่ายเงินค่า
pŏm jàai ngern kâa
I pay the bill
 
 
นอนหลับ
non làp
sleeping
กำลังมองหา
kam-lang mong håa
looking
ที่เดิน
têe dern
walking
เข้าเยี่ยมชม
kâo yîam chom
visiting
 
คุณไม่ นอนหลับดี
kun mâi non làp dee
Did you sleep well
ดู ที่นี่
doo têe nêe
look here
เดิน ไปที่ร้าน
dern bpai têe ráan
walking to the shop
ผมเข้าชม วัดโพธิ์
pŏm-kâo-chom wát poh
I visit Wat Pho


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links