Weather


Listen - repeat - read - remember

สภาพอากาศ 
sà-pâap aa-gàat
The Weather
 
ดวงอาทิตย์ 
duang aa-tít
sun
เมฆ 
mâyk
clouds
ฝนตก 
fŏn dtòk
rain
ก็ อากาศดี 
gôr aa-gàat dee
it's nice weather
ฝนตก 
fŏn dtòk
it rains
 
ฤดูหนาว 
réu-doo năao
winter
ฤดูร้อน 
réu-doo rón
summer
ฤดู ใบไม้ ผลิ 
réu-doo bai máai plì
Spring
 
อาทิตย์ ส่อง 
aa-tít sòng
the sun shines
ฝนตก 
fŏn dtòk
rain falls
ฉัน กำลัง มองหา เงา 
chăn gam-lang mong hăa ngao
I'm looking for shadow
แว่นตากันแดด 
wâen dtaa gan dàet
Sunglasses
ท้องฟ้ามืดครึ้ม เป็น 
tóng fáa mêut kréum bpen
the sky is overcast
 
 
วันนี้ อากาศดี และ มี ความอุดมสมบูรณ์ ของ ดวงอาทิตย์ 
wan née aa-gàat dee láe mee kwaam u-dom sŏm-boon kŏng duang aa-tít
Today the weather is nice, and there are plenty of sun
เมื่อ ฝนตก ผม ใช้ ร่ม 
mêua fŏn dtòk pŏm chái rôm
when it rains I use an umbrella
ผม ปกป้อง ตัวเอง จาก แสงแดด 
pŏm bpòk bpông dtua ayng jàak săeng dàet
I am protecting myself from the sun
ใน เวลากลางคืน มัน เย็น 
nai way-laa glaang keun man yen
at night it's cool
 
มัน มักจะ หิมะ ใน ฤดูหนาว 
man mák jà hì-má nai réu-doo năao
it often snows in winter
ฤดู ใบไม้ ผลิ ที่ อากาศดี 
réu-doo bai máai plì têe aa-gàat dee
at spring the weather is nice
เมื่อ มัน หยุด เรา จะ เห็น น้ำแข็ง 
mêua man yùt rao jà hĕn nám kăeng
when It freeze, we see ice
ฉัน มักจะ รู้ สึกเย็น ใน ฤดูหนาว 
chăn mák jà róo sèuk yen nai réu-doo năao
I often feel cold in winter


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links